De forskellige fiskerier

Her får du indsigt i forskellige fiskerier, hvor der er praktikpladsmuligheder som elev på Erhvervsfiskeruddannelsen og mulighed for ansættelse.

Konsumfiskeri

Mange fartøjer arbejder med fangst af konsumfisk (spisefisk) og skaldyr, konsumfiskeriet foregår i alle farvande, med forskellige redskaber f.eks. trawl, garn flyshooting m.fl.
I konsumfiskeriet er der konstant fokus på kvaliteten, der arbejdes med uafbrudte kølekæder fra fangst til forbruger. Hovedparten af alt konsumfiskeri foretaget af danske fiskefartøjer er MSC-certificeret, hvilket er tegn på en bæredygtig udnyttelse af fiskeresurserne. Se mere om MSC-certificering.
Fangstrejserne varierer fra enkelte dage op til en lille uge, besætningerne om bord på konsumfartøjerne varierer også fra enkeltmands til 7 personer.

Industrifiskeri

En del fiskefartøjer fisker både konsum og industrifiskeri, mens andre kun fisker industrifisk. Industrifisk er typisk fiskeri efter tobis, brisling, blåhvilling, sperling og havgalt til produktion af mel og olie.

Fiskeriet foregår typisk i Nordsøen, Skagerrak og Nordatlanten. Fangstrejserne varierer fra enkelte dage op til en lille uge, besætningerne om bord på industrifartøjerne varierer også fra 2 til 7 personer.

Muslingefiskeri

Muslingefiskeriet foregår ved, at fiskefartøjet trækker en skraber – en stålramme med en påmonteret netpose – hen over fjordens bund. Muslingeskraberen er et skånsomt redskab, der kun går nogle få centimeter ned i bunden. Hensynet til miljøet går hånd i hånd med et praktisk hensyn: Hvis skraberen ikke gled hen over bunden, men ned i den, ville ikke kun muslinger, men også sten mv. ende i netposen, og det er fiskeren ikke interesseret i.
Muslingefiskeriet er reguleret på flere måder for at sikre såvel miljøet som bestanden. Der kræves licens for at drive muslingefiskeri. Fiskeriet foregår i Limfjorden, Vadehavet, Isefjorden og ved Jyllands østkyst. Blå -og hjertemuslinger er MSC-certificeret fiskerier. Se mere om MSC-certificering.

Bundgarnsfiskeri

Bundgarnsfiskeri er en helt speciel form for fiskeri. Et bundgarn er en fælde, som fisken svømmer ind i, men ikke kan komme ud af igen. Bundgarnsfiskeri drives ved de lavvandede danske kystområder. Alle bundgarn er opbygget på samme måde, men vil være tilpasset den enkelte lokalitet. Størrelsen af bundgarnet afhænger af vanddybde og lokalitet.

Bundgarnsfiskeriet er fiskeri efter konsumfisk, hvor ålen udgør en vigtig del af fangsten.

Pelagiskfiskeri

Pelagiske fisk er stimefiske der bevæger sig i de frie vandmasser. Fiskeriet foregår med not eller pelagisk trawl uden bundkontakt. Fiskeriet er et skånsomt og ansvarligt fiskeri, der holder miljøbelastningen på et minimum. Der fiskes efter de pelagiske fiskerarter som sild, makrel og hestemakrel til konsummarkedet samt tobis, brisling, blåhvilling, sperling og havgalt til produktion af mel og olie. En stor del af fiskeriet er MSC-certificeret. Se mere om MSC-certificering.

De pelagiske fartøjer er meget store fartøjer. Fiskeriet foregår  i Nordsøen, Skagerrak og Nordatlanten. Varigheden af fangstrejser varierer fra en uge til 14 dage. De store pelagiske fartøjer har typisk en besætning fra 8-12 personer.

Kystfiskeri

Kystfiskeriet er kendetegnet ved, at minimum 80 procent af fangstrejserne er på under to døgn. Der fanges primært konsumfisk og skaldyr, som primært afsættes på auktion. Der er p.t. to kystfiskerordninger, en tidsbegrænset ordning hvor fiskefartøjet har en længdegrænse på 17 meter, og en ubegrænset tidsordning, hvor fartøjet højst må være 15 meter langt. Kystfiskeri foregår typisk i Nordsøen, Kattegat, Skagerrak Østersøen og Bælterne. Hovedparten af fiskeriet er MSC-certificeret. Se mere om MSC-certificering.

I Kystfiskerordningerne skal der fiskes med skånsomme redskaber (garn, toggegarn, langliner, pilk og dørg, pelagisk trawl (flydetrawl), ankret snurrevod (inkluderer ikke flyshooting) og snurpenot, ruser og bundgarn samt tejner).